Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Formella och språkliga anvisningar till Häftens artikelförfattare

Manuskript, ingress och presentation
Minst två (helst tre) papperskopior av artikelmanus skickas till tidskriftens redaktion. Diskett med textdokument bifogas, helst (konverterad till Word för Mac; alternativt sänds dokumentet till redaktionens e-postadress som bifogat dokument (attached document).
Bifoga förslag till ingress på ca 350 tecken samt en kort författarpresentation.

Omfång och språk
Häftens artiklar har ett "normalt" omfång på 30 000 till 50 000 tecken; texter på 70 000 tecken eller mer förekommer men är av naturliga skäl svårare att ge utrymme för.
Recensioner kan variera mellan 3 000 och 12 000 tecken eller mer, men vi rekommenderar ett koncentrerat format.
Häftens publiceringsspråk är svenska. Manus på andra språk accepteras endast undantagsvis, eftersom våra möjligheter att arvodera översättningar är ytterst begränsade.

Citat, emfas och förkortningar
Citat på annat språk översätts till svenska. Kortare citat (några ord, en del av en mening) skrivs i löpande text. Längre citat markeras med eget stycke och indragen vänstermarginal (samt mindre grad). – Gör inte indraget med hjälp av tabulatorn!
Gör ingen blankrad före och efter citatet!
Eventuell betoning av ord och fraser markeras grafiskt med kursiv, ej med fet stil eller versaler.
Förkortningar skrivs i tidskriften helt utan punkter.

Exempel: t ex, dvs, osv, etc, m m, s k

Rubriker och styckeindelning
För artikelrubrik ansvarar redaktionen (med beaktande av författarens förslag). Mellanrubriker sätts redaktionellt, men förslag är välkomna. Häften använder mestadels en rubriknivå i texten (fet/bold), någon gång kompletteras den med en något större mellanrubrik (14 p under linje) som i förekommande fall markerar artikelns huvudavsnitt.
Styckeindelningen markeras inte med blankrad. Vid ett nytt stycke görs heller inte indrag vid första raden medelst mellanslag eller tab. – Tänk på att bryta upp alltför långa textsjok genom att göra nya stycken!

Noter
Hänvisningar till författare och litteratur görs (inte inom parentes i texten utan) i fotnoter, som i förkortad form – författarens efternamn och skriftens tryckår plus sidnummer – refererar till den följande litteraturförteckningen. Notreferenser skrivs utan komman och punkter, men noten slutar med en punkt (till skillnad från raderna för varje skrift i litteraturförteckningen).
Noten börjar med notsiffra, punkt och ett tabulatorsteg, varefter själva nottexten inleds. Alltså:

1.[tab]Söderberg 1956 s 173.
2.[tab]Ibid s 15-18.

"Ibid" ersätter upprepningar av författare och årtal i föregående not. Ingen blankrad mellan noterna.

Litteraturförteckning
Den använda litteraturen förtecknas i bokstavsordning (skrifter av samma författare i kronologisk ordning). Först efternamn utan komma efter, sedan förnamnets initial följt av komma, därpå bokens titel i kursiv utan komma efter, varpå följer (i tur och ordning) förlagsnamn, utgivningsort och utgivningsår utan komma mellan och utan punkt efter. Huvudtitel och undertitel skiljs med punkt (inte med kolon eller tankestreck). Alltså:

Berman M, Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet Arkiv förlag Lund 1987

Tidskriftsartiklar och antologibidrag skrivs med citat kring artikelrubriken, tidskriftens namn kursiverat, följt av nr, snedstreck och utgivningsår (ej årgång). Alltså:

Papanek H, "Family status production. The 'work' and 'non-work' of women" i Signs 4/1979

Antologibidrag resp antologier anges som följer:

Wikander U, "Delat arbete, delad makt. Om kvinnors underordning i och genom arbetet" i Åström G & Hirdman Y (red), Kontrakt i kris. Om kvinnors plats i välfärdsstaten Carlssons Stockholm 1992

I engelska/amerikanska boktitlar skrivs de viktigaste orden med versal begynnelsebokstav:

Ewin R E, Virtues and Rights. The Moral Philosophy of Thomas Hobbes Westview Press San Francisco 1991

Beträffande äldre böcker som inte är tillgängliga i handeln kan förlagsnamnet utgå.

Redaktionen

Redaktion

Adress:
c/o Fredriksson
Tulegatan 25, ög 2 tr
113 53 Stockholm
E-post:
Redaktionen (red@haften.org)

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2009-06-17
webmaster@haften.org