Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Ledare nr 1 2000: I detta nummer - Kritiska perspektiv

Irena Turonska - Europeisk ekosocialism mellan utopism och realism

På miljörörelsens vänsterflygel finns bla ekoanarkister och ekosocialister. Den ekologiska socialismens spännvidd undersöks här via en systematisk jämförelse mellan den romantiske utopisten Rudolf Bahro, som graviterar mot en grön fundamentalism, och den mer pragmatiske André Gorz, vars ekosocialism bevarar banden med upplysningens humanism.

Susanna Hedenborg & Karin Åmossa - Kring kassaapparaten. Handelsanställda ur genus- och klassperspektiv under 1900-talet

Affärsbiträde är idag det näst vanligaste yrket i Sverige, hågot som avspeglar detaljhandelns växande ekonimiska betydelse och klassamhällets förändring. Som mellanled mellan produktion och konsumtion är handeln förbunden med identitetsskapande och genuskonstruktion; den befinner sig i skärningspunkten mellan privata och offentliga sfärer.

Klas Roth - "Inhämta kunskaper". Om frånvaron av dialog och tolkning i läroplanen

Läroplanen beskriver skolans mål i instrumentella termer; undervisningen ska underlätta yrkesvalet, förmedla en gemensam referensram, överföra ett kulturarv. Kunskapssynen som förutsätts utesluter genuint dialogiskt lärande. Den filosofiska hermeneutiken öppnar dock helt nya pedegaogiska perspektiv via begrepp som auktoritet, fördom och tradition.

Anne Jerslev - När kön gör skillnad. Feministisk filmteori och könskonstruktioner

Utvecklingen från kvinnoforskning till genusforskning och maskulinitetsstudier återspeglas även inom feministisk filmteori. Vidare har en psykoanalytisk infallsvinkel ersatts av ett mer cultural studies-färgat perspektiv och den tendentiellt ahistoriska, textorienterade konstruktionen av "visual pleasure" har avlösts av historiska och receptionsinriktade studier.

Elisabeth Lindberg - Livs(o)viljans mysterium

Psykologins förklaringar av självmord tenderar att sjukförklara individen, sociologins förklaringar av fenomenet att patologisera samhället. Här prövas ett socialpsykologiskt perspektiv. Den presuicidala processen tolkas som livsviljans paradoxala konstruktion av en meningsfull utväg. Självmördaren står i förbund med lidandet hos oss som fortsätter att leva.

Numrets skribenter

Rapporterat, noterat, recenserat

DAVID BROLIN: Rec av Birnbaum D & Wallenstein S-O, Heideggers väg
KERSTIN JACOBSSON: Rec av Bauman Z, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen; Bourdieu P, Moteld. Texter mot nyliberalismens utbredning

REGISTER FÖR ÅRGÅNG 32, 1999

 

läs ledaren

Omslagsbild: Christel Niklasson, 2000.

Prenumerera på häften
 
Beställning av tidigare nummer görs per e-post.
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org