Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Introduktion - Genuskontrakt och historisk logik

Gro Hagemann & Klas Åmark - Från "husmorskontrakt" till "jämställdhetskontrakt". Yvonne Hirdmans genusteori

Yvonne Hirdmanns teori om genuskontraktet belyser på ett fruktbart sätt genusordningens utformning under olika historiskt specifika betingelser. Teorin bör dock preciseras: dels mot en generell genusordning och dess logiker (här kopletterade med en könsintern rangordningslogik), dels mot de analytriska nivåer den verkar på. Olikheter och bristande samtidighet i praxis och norm kan utnyttjas för att ge mer dynamik i analysen.

Yvonne Hirdman - Om genuskontrakt

Det nya med ordet genuskontrakt var betoningen av relationen mellan könen, skriver Yvonne Hirdmann i dessa självrannsakande reflexioner över sitt välkända och omdebatterade begrepp, dess bakgrund och förändring genom åren. Hon bemöter Hagemanns och Åmarks kritik och utvecklar idén om missförståndet som all intellektuell verksamhets motor.

Maria Sjöberg - Från husbondekontrakt till jämställdhetskontrakt?

Förljande inlägg betonar nödvändigheten av ett längre historiskt tidsperspektiv, och lyfter fram "hushållskontrakt" (eller "husbondekontrakt") som en förelöpare till "husmorskontraktet". Diskrepansen mellan Hagemann & Åmark och Hirdman kan till viss del förklaras genom att de för sin diskussion på olika nivåer: en konkret politisk och en diskursiv.

Lena Sommestad - Genuskontrakt och försörjning. Gemensam problemlösning på ojämlika villkor

Genuskontraktets historiskt skiftande innehåll relateras här till förändringar i det sociala reproduktionsarbetet. Två gånger under 1900-talet gav förändringar i samhällets försörjningsbörda utrymme för omformulering av genuskontraktet. Då bestämde politisk kamp och anpassning till de strukturella förutsättningarna genuskontraktets specifika utformning.

Kjell Östberg - Kvinnlig klass och manligt kön?

I följande kommentar dsikuteras genussystemet ur två aspekter: dels kontextualiseras tidpunkterna för genuskontraktets formulering under 1900-talet, dels analyseras relationen klass/kön ur genussystemets perspektiv. Via särorganisering och könsarbetsdelning kan ett starkt husmorskontrakt förklara kvinnornas relativt långtgående frigörelse i Sverige.

Björn Mårdén - Nätverk med växtvärk. Tankar kring Castells Nätverkssamhällets framväxt

Tänk om de förändringsbejakande människor som tror sig styra sin tillvaro i "den nya ekonomin" bara är lydiga medlöpare styrda av kapitalets avkastningskrav? har "nätverkssamhället" större emancipatorisk och demokratisk potential än västerländska industrisamhällen - eller är det bara ett effektivt sätt att främja kapitalackumulationen när tjänsteproduktion blivit den dominerande kapitalistiska verksamheten?

Medverkande i numret

Rapporterat, noterat, recenserat

 

läs ledaren

Omslagsbild: Piggsvin, teckning från 1500-talet.

Prenumerera på häften
 
Beställning av tidigare nummer görs per e-post.
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org