Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Ledare nr 3 2000: I detta nummer

Giuseppe Nencioni - Vem mördade Aldo Moro? Terrorism och partikonflikt i 70- och 80-talets Italien

1978 mördades den italienske kristdemokraten Aldo Moro av röda brigaderna i ett utdraget gisslandrama. varför vägrade statens representanter förhandla om de relativt milda krav kidnapparna ställde för ett frigivande? Följande undersökning av ett antal hypotetiska svar på den frågan ställer landets maktförhållanden i en intressant belysning.

Jens Ljunggren - Modernitet och kroppsfostran. Linggymnastik och 1800-talets manlighet

P H Lings syntes av traditionella värden och modern rationalitet gav 1800-talets manlighet dess fysiska form. Även kvinnor rymdes i Lings enkönsmodell, men kring sekelskiftet 1900 skärptes könsgränserna. Männen övergick till den individualistiska tävlingsidrotten, vars mer krigiska manlighetsideal ersatte gymnastikens kollektiva harmoni.

Mona Scheffer Kumpula - "Utan dem fanns vi inte". Socialt arbete, "utsatta kategorier" och emancipatorisk kunskap

Forskningsdisciplinen socialt arbete bygger till stor del på studier av "de utsatta". Relationen socialt arbete/"utsatthet" är dock problematisk. Blir inte forskningen koloniserande via sin gränsdragning mellan "vi" och "dem" med de senare som objekt? Hur är det med den inomvetenskapliga utsattheten och möjligheten till emancipatorisk kunskap i akademin?

Rapporterat, noterat, recenserat

PERRY JOHANSSON: Rec av McClintock A, Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Context
ANNIKA OLSSON: Rec av Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn (red), Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället
LENA ESKILSSON: Rec av Florin, Sommestad & Wikander (red), Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter
BIRGlITA NEY: Rec av Allt är möjligt. Sveriges tiskriftsverkstäder.

 

läs ledaren

Omslagsbild: Linggymnastikens manliga disciplin

Prenumerera på häften
 
Beställning av tidigare nummer görs per e-post.
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org