Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Ledare nr 4 2000: I detta nummer

Håkan Thörn - Nationalstatens kris? Ekonomiska och politiska aspekter av globaliseringsprocessen

Med utgångspunkt i en bred översikt av aktuell samhällsvetenskaplig litteratur diskuteras här förhållandet mellan ekonomins och politikens globalisering. I fokus står debatten om nationalstatens förändrade ställning och politikens nya villkor; demokratins framtid hänger på möjligheterna att skapa och mobilisera "det internationella civila samhället".

Torsten Seth - WTO och juridifieringen av de internationella handelsrelationerna

Världshandelsorganisationen, WTO, spelar en huvudroll i den internationella handelns rättsordning. Här granskas det tvistlösningssystem som vuxit fram i WTO och juridikens ökade betydelse på bekostnad av politiken. handelsrelationernas juridifiering tenderar att dölja WTOs beroende av nationalstaterna och handelsfrågornas komplexitet.

Mats Benner - En Marx för vår tid? Manuel Castells Informationsåldern som samhällsteori och utopi

Nätverket är vår tids centrala samhälleliga organisationsprincip i Manuell Castells stora syntes. Globaliseringens nya maktrelationer och identitetens nya former uppstår här i informationsteknologins kölvatten. Men tendensen att bortse från teknikens sociala förutsättningar placerar hans förklaringsmodell farligt nära den digitala ekonomins självförståelse.

Teresa Kulawik - Moderskapets politik. Mellan exkludering och inkludering

Vilken roll kvinnorörelsens kamp för socialpolitiska åtgärder för mödrar har spelat vid välfärdsstaternas framväxt debatteras livligt. Denna jämförande analys av moderskapspenningens utformning i Sverige och Tyskland före första världskriget visar hur moderskapspolitikens motstridiga mål varaktigt präglade aktörernas olika strategier och identiteter.

Rapporterat, noterat, recenserat

RUNE HAGEN: Rec av Oja L, Varken Gud eller natur: Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige
MARIA CARBIN & KATHARINA TOLLIN: Rec av Åse C, Makten att se. Om kropp och kvinnlighet i lagens namn
LARS PÅLSSON SYLL: Rec av Schön L, En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel

 

läs ledaren

Prenumerera på häften
 
Beställning av tidigare nummer görs per e-post.
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org