Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Ledare nr 1 2001: I detta nummer

Giovanni Arrighi - Globalisering och historisk makrosociologi

Ett särdrag hos den nuvarande globaliseringen är att de multinationella bolagens utbredning försvagar den kapitalistiska världsordningen. Men staterna påverkas i olika grad och på olika sätt. Den faktiska omstruktureringen av förhållandet stat/kapital nödvändiggör en omvärdering av befintliga teorier om globaliseringens orsaker, verkan och framtid.

Mikela Lundahl - Négritude och den afrikanska diasporan. Exilens svårigheter och möjligheter

Har begrepp som exil och diaspora fått en ny innebörd i vår postkoloniala värld? Den franska négrituderörelsens medvetna annektering av "negerheten" innebär en antiimperalistisk utmaning som inte har tagits på fullt allvar. För senghor och Césaire blir exilen en beteckning för de koloniserades specifika erfarenhet.

Eva Blomberg - Vett och vetande, hut och hållning. Magister Film i folkbildningens tjänst

Filmen användes tidigt i svenska folkrörelsens bildningsarbete men blev aldrig det breda medium för medborgarskolning som vissa drömde om. Därtill bidrog folkbildningens starkt verbala tradition och upplysningsfilmens auktoritära tilltal. Nya, mer nyttobetonade bildningsideal tog dock den icke-fiktiva filmen i anspråk under dess storhetstid 1930-56.

Catrine Brödje - Bourdieu och tiotalets svenska litterära fält. Kvinnliga författare i skuggan

För att överhuvudtaget vara tillämpbar på kvinnors verksamhet och strategier måste Pierre Bourdieus teori om sociala fält utvidgas och modifieras. Här kompletteras hans begreppsapparat med Roos och Rotkirchs skuggfältteori, som prövas i en analys av författare som Anna Lenah Elgström, Frida Stéenhoff och Elin Wägner på 1910-talets litterära scen.

Debatt: Renée Frangeur - 30-talets feminism och dagens. Svensk feminism i medgång

Rapporterat, noterat, recenserat

 

läs ledaren

Prenumerera på häften
 
Beställning av tidigare nummer görs per e-post.
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org