Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Ledare nr 2 2001: I detta nummer - Sinofiler och drömälskare

Perry Johansson - Svensk sinologi som orientalism. Kinaälskaren Bernhard Karlgren

Svensk sinologi avvisar varje misstanke om att vara behäftad med orientalism. Men yngre forskare talar för orientaliska studier, och nestorns biografi över ämnesgrundaren tiger om dennes Kinabild. Följande analys av Bernhard Karlgrens forskning, populärvetenskap, romaner, brev mm vill visa att hans älskade Kina var vävt av en kolonial diskurs om kön, ras och klass. Han idealiserade en svunnen härskarklass språk, kultur och politik.

Diana Mulinari - Nomadisk teori? Om den postkoloniala analysens relevans och begränsningar

Vilken relevans har postkolonial teori utanför humaniora? I kritisk dialog med det expansiva perspektivet granskas här dess teoretiska svagheter och ideologiska implikationer - bla tendensen att identifiera politisk aktivitet med litterärt motstånd, överbetoningen av de intelektuellas roll och benägenheten att idealisera och essentialisera vissa grupper.

Helena Wahlström
Mannen som utopi? Om fantasimän i kvinnors texter.

Andra vågens feministiska rörelse beledsagades av skönlitterära uttryck i form av frigörelseromaner där kvinnors självförverkligande, ekonomiska självständighet och lagstadgade rättigheter stod på agendan. Idealmannen existerade bara i fantasier, eftersom en jämnställd relation mellan man och kvinna ännu tycktes vara möjlig att realisera.

Rapporterat, noterat, recenserat

BORÉUS, KRISTINA: Rec av Abrahamsson L, Att återställa ordningen. Könsmönster och förändring i arbetsorganisationer. Borea, Umeå 2000.

 

läs ledaren

Omslagsbild: Konfucius

Prenumerera på häften
 
Beställning av tidigare nummer görs per e-post.
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org