Häftens hemsida
Tidigare nummer Utgivna böcker Utgivna böcker Sök artiklar

Häften 3-4

Ledare nr 3-4 2001: I detta nummer - Kritik och kriser

Tobinskatt och finanskriser
Lars Pålsson Syll

Kan en liten skatt på finansiella transaktioner minska risken för globala ekonomiska kriser? Den vetenskapliga debatten kring James Tobins förslag visar att de fria kapitalrörelsernas försvarare utgår från helt orealistiska fri konkurrensantaganden. En historiskt grundad finanskristeori och empiriska studier av marknadsmisslyckanden pekar mot att bank-, kapital- och valutaregleringar minskar sannolikheten för systemkriser.

Arbete i morgon och i dag
Kenneth Hermele

Alla vet att "den nya ekonomin" bygger på det nya arbetet: självständigt, högkvalificerat, flexibelt. Men finns denna arbetslivsdröm i verkligheten? Är den eftersträvansvärd? Aktuell empirisk forskning visar bl a att 1/3 av arbetskraften är överkvalificerad, att snart hälften av de anställda varit tio år hos samma arbetsgivare, och att andelen högstressjobb växer.

Organisationer som organismer
Stephen Cummings & Torkild Thanem

I en uppmärksammad bok skriver Gareth Morgan att maskinmetaforen är den dominerande organisationsuppfattningen. Som alternativ föreslår han bilden av organisationen som en organism. Med etymologisk och idéhistorisk analys vill dock denna artikel visa att Morgans organismmodell i själva verket förstärker det mekanistiska perspektiv han avsåg att ersätta.

Adorno, Popper och kritikens foci
Mattias Martinson

1961 drabbade Adorno och Popper samman i den s k positivismstriden. Den filosofiska oförståelsen dem emellan var total. I historiens ljus tycks dock inte motsättningarna fullt så oförsonliga. Komplementära perspektiv på betydelsen av kvalificerad vetenskapskritik framträder: de betonar skilda aspekter av kritikbegreppet, som möjliggör en mer lyhörd dialog om vetenskap och samhälle.

En ofrånkomlig motsägelse
Mike Harlow

Överensstämmer våra idéer med vårt tänkande? Det reflekterar vi vanligtvis inte över, men betraktar vi grundteserna inom t ex psykologin finner vi att de är självmotsägande. Detsamma gäller alla försök att härleda det tänkta från tänkandet. Följande filosofiska skiss vill visa att denna paradox uppstår vid alla försök att formulera evigt giltiga sanningar.

Recenserat

KERSTIN JACOBSSON: Rec av Giddens A, The Third Way and its Critics. Giddens A, Tredje vägen. Om förnyelsen av socialdemokratin
BRITT LILJEWALL: Rec av Östman A-C, Mjölk och jord. Om kvinnlighet, manlighet och arbete i ett österbottniskt jordbrukssamhälle ca 1870-1940

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-27
webmaster@haften.org