Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Häften nr 1/2002

Ledare nr 1/2002: I detta nummer - Ungdom och politik

Den militanta kroppen
Abby Peterson

Ingenting förkroppsligar den politiska protesten tydligare än aktivisternas egna kroppar. Här analyseras tre militanta kroppstyper i förhållande till handlingssammanhang och politiskt budskap: den sårbara kroppen, folkmassans kropp och den självdiciplinerande kroppen. Alla spelar huvudrollen i iscensättningen av sina politiska berättelser.

Hemlighetsmakeriets roll
Abby Peterson

Militanta rörelser motiverar helst sina hemliga strategier politiskt. I det följande är infallsvinkeln den klassiska sociologins: vilket slags socialitet är förknippad med det hemliga sällskapet, hur präglar den exklusiva neo-sekten sina medlemmars kollektiva identitet? Analysen rör grupper som Anti-fascistisk aktion, Djurens befrielsefront och Plogbillsrörelsen.

Mitt i gatan
Mats Franzén

Den nuvarande politiken för staden som gemensam livsmiljö utmanas av de nya sociala rörelserna. Reclaim the Streets vill ge gatan ett annat tempo, en annan mening än den som dikteras av bilen. Rörelsen med sina gatufester jämförs här med 1960-talets Provo-rörelse, vars rituellt iscensatta "happenings" var en politisk-kulturell innovation för Sveriges del.

Generation, klass och politik
Adrienne Sörbom

Med ökande individualisering antar sociologiska uttolkare av det moderna att det politiska engagemanget förvandlas i subpolitisk riktning. På grundval av en intervjuundersökning ifrågasätts här denna forsknings universaliserande tendens: ungdomars hållning till det politiska systemet präglas i hög grad av olika sociala erfarenheter och klasstillhörighet.

Adoptionsfrågan i Korea
Tobias Hübinette/
Lee Sam-dol

Svensk adoptionsforskning har hittills handlat om den adopterades integration ur ett individuellt perspektiv. Därför vet vi i stort sett ingenting om de sociala konsekvenserna av internationell adoption för givarländerna. I Sydkorea har den omfattande utlandsadoptionen blivit en starkt symbolladdad fråga, vars framväxt och nationella roll skildras här.

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-08-23
webmaster@haften.org