Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Häften nr 191-192

Ledare nr 191-192: I detta nummer

"Der Wille zur Macht". Den editionsteoretiska striden om Friedrich Nietzsches litterära kvarlåtenskap
David Brolin

Der Wille zur Macht har tillskrivits enorm betydelse för 1900-talets tänkande. Men är det ett verk av Nietzsche eller en produkt av utgivarnas syften att skapa ett nietzscheanskt huvudverk? Efter en introduktion av textkritikens grundproblem och Nietzsche-arkivets historia analyseras här kontroversen kring Der Wille zur Macht. Nietzsche-filologins sammanflätning med politiska teman och filosofiska idéer väcker också generella frågor om filologins karaktär.

Djurbefrielseideologin och den moderna demokratin
Irena Turonska

Inom djurfrigörelserörelsen eftersträvar man en radikalisering och utvidgning av det för västerländskt tänkande centrala rättighetsbegreppet till att också omfatta djuren. Frågan är dock vad konsekvenserna blir när filosofer som Singer och Regan försöker tillämpa den liberaldemokratiska rättighetsmodellen på politiska subjekt som inte har förmågan att artikulera sina intressen och som inte själva kan välja sina representanter.

"Betongen slår tillbaks". Hip-hop-profeter och röster från Förorten
Magnus Dahlstedt

I det populärkulturella motståndet mot den dominerande kulturen uppträder hip-hop-poeten som "organisk intellektuell" med anspråk på att vara förortens språkrör. Föreställningar om rapparens "äkthet" spelar en dubbel roll: dels i upprättandet av hip-hop-kulturens statushierarkier, dels som bakgrundsfaktor i identitetspolitiska processer. Äkthetsretorikens baksida är att den förstärker en exotiserande mediebild av det oföränderliga förortskapet.

Vem är det som fördömer? (Debatt)
David Brolin

Hösten -04 angreps David Brolins "Den gode europén" (Häften nr 3-4/03) av Jonas Thente i en osaklig en krönika i Dagens Nyheter. Brolins genmäle togs inte in i DN; det publiceras istället här.

Detta står inte i DN-kultur (Debatt)
Göran Fredriksson

Med anledning av Thentes utfall mot Brolin (se ovan) reflekterar Häftens ansvarige utgivare över vissa oroande tendenser i DNs kulturjournalistik.

© Häften för kritiska studier 2005
Senast uppdaterad 2005-02-22
webmaster@haften.org