Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Häften nr 200-201

Ledare nr 200-201: Posttänkandet i vår tid

Deleuze och Foucault
Postmodern nynietzscheanism dekonstruerad

Jan Rehmann

Den postmodernistiska teoribildningens formering är historien om hur Gilles Deleuze och Michel Foucault lyckades göra Friedrich Nietzsche till referenspunkt i vänstersammanhang på 1960- och 1970-talet. Deras ”vänsternietzscheanism” är en ideologisk konstruktion som ersatte marxistisk kapitalismkritik. Postmodernistiska teoriers urvattnade nietzscheanism har gett upphov till en hyperradikal retorik samtidigt som den försvagat den analytiska grunden för seriös kritik av klass- och könsförtryck.

Agamben, Hardt och Negri
Imperiets nya kläder

Timothy Brennan

Hur har ”det nya italienska tänkandet” kunnat bli en världssuccé? Denna undersökning av idéerna i och bakom beundrade böcker som Imperiet, Multituden och Homo Sacer placerar dem i ett brett politiskt och historiskt sammanhang som saknats i svensk kulturdebatt. De ofta svårbegripliga texterna blandar misstolkad marxistisk teori med omtolkad nietzscheansk filosofi, nytolkad ultrakonservativ analys med förnekad anarkistisk influens. Den intellektuella postvänster som hyllar dessa verk har åtskilligt att bevisa.

Drabbad av Nietzsche, fängslad av Deleuze
Svensk nynietzscheanism rekonstruerad

Göran Fredriksson

Den postmoderna förståelsen av Nietzsches tänkande har länge stått oemotsagd. Filoso¬fen Fredrika Spindlers hyllade Nietzschebok vill visa att den nietzscheanska analysen av ”det politiska” revolutionerar den moderna politiska filosofin. Denna granskning av Spind¬lers resonemang finner en politik utan stat, makt utan politik, samhälle utan individer och subjekt utan existens. Där kombineras nynietzscheanismens djärva fantasi med posttänkandets fördomsfria syn på intellektuell argumentation.

Det våras för Hitler
Tvivelaktig populärhistoria

David Brolin

Var Adolf Hitler socialist? En populärhistorisk biografi hävdar att hans erfarenheter under revolutionen i München 1919 ledde till ett ”vänsterengagemang”. Men inga källor stöder dessa spekulationer; författaren trasslar in sig i ideologiska motsägelser och gör dessutom nazisten Hitler obegriplig genom att separera privatpersonen från politikern.

Postkommentarer:

Nietzsche tolkas mjukt när staten själv får välja
Statens kulturråds avslag på ansökan om litteraturstöd till David Brolins Friedrich Nietzsche. Liv, filosofi, politik avslöjar en beslutsprocess som döljer intellektuella jävsförhållan¬den. Regelverket utesluter möjligheten att överklaga och låter de beslutande själva avgöra om det finns skäl att ta upp ett ifrågasatt beslut till omprövning. Rådets funktionssätt gör politikens intervention i kulturen ideologisk i dubbel bemärkelse: ogenomskinlig och odiskutabel.

About Schmitt
Vilsen vänsters fascistoida fascination

Det pågår en teoretisk Carl Schmitt-renässans. Nyligen kom den reaktionäre tänkarens 30-talsverk om begreppet ”det politiska” i svensk översättning. Schmitts analys av maktens natur och politikens väsen presenteras som lämplig utgångspunkt för vänsterdiskussion och kritik av liberalism och avpolitisering. Frågan är vad som följer med på köpet.

Tumrullarna anfaller
Ingen går säker när tidskriften Gläntas ledande tumrullare går till generalattack mot det otyg som felaktigt kallas engagemang. I en uppmärksammad essä avslöjas att vi lever i ett postpolitiskt tillstånd där alla protester är förgäves. Men bevisen för detta bidde en tumme.

Multituden som politiskt subjekt
En postpolitisk debatt

Liten påminnelse - post scriptum

© Häften för kritiska studier
Senast uppdaterad 2012-07-07
webmaster@haften.org