Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Ledare nr 4 1998: I detta nummer

Anita Göransson - Mening, makt och materialitet. Ett försök att förena realistiska och poststrukturalistiska positioner

Realism och poststrukturalism kan förenas i analysen av samhällsförändringens och maktens problem, om mening knyts till materialitet i ett historiserande perspektiv. Mot bakgrund av empiriska studier utvecklas här en syntes med manlighetskonstruktionen i fokus och variationer i manliga maktbaser som förklaring till könsrelationernas historiska förändring.

Maria Sjöqvist - Möjligheter och omöjligheter i Judith Butlers identitetskritik

I senare års teoretiska diskussioner om kvinnlig(a) könsidentitet(er) har Judith Butler varit en självklar referens och inspirationskälla för kritiken av essentialistiska ståndpunkter: Hennes analys bygger emellertid på universella språkfilosofiska postulat som leder till upplösning av varje möjligt subjekt och utdefinierar alla sociala identitetsprocesser som kränkande.

Rune Hagen - Salem 1692: världens mest kända häxjakt. Historiografisk kommentar till nyare forskning

Under ett utbrott av häxförföljelser i Salem i New England bragtes mer än tjugo människor om livet för 300 år sedan. Händelsen har både dramatiserats och filmatiserats. Det rika källmaterialet vittnar om ekonomiska, politiska, psykiska och religiösa konflikter i nybyggarsamhället och har givit upphov till en oupphörligt spännande historievetenskaplig diskussion.

Mats Franzén - Staden och pressen, Berlin och Chicago, Simmel och Park

För urbansociologins uppkomst är förra sekelskiftets storstadskultur central. Dess klassiske uttolkare, Georg Simmel, fascinerades av den moderna stadens stegring av nukänslan. Från hans ambivalenta analys av t ex Berlins bohemer går en idehistorisk linje till Chicagoskolans "journalistiska" studier av marginalmänniskan i det amerikanska stadslandskapet.

Lars Pålsson Syll - Amartya Sen - en presentation

1998 års "nobelpris" i ekonomisk vetenskap har tilldelats en forskare som inte nöjt sig med att putsa modellerna i den neoklassiska verktygslådan: han har kritiserat välfärdsteorins centrala begrepp, återinfört moralfilosofin i nationalekonomins metoddiskussion och empiriskt undersökt sambanden mellan marknader, fattigdom och svält.

Rapporterat, noterat, recenserat

 

läs ledaren

Omslagsbild: Häxor som smörjer in sig själva med salva innan de far till sabbat. Teckning av Hans Baldung Grien 1514.

Prenumerera på häften
 
Beställning av tidigare nummer görs per e-post.
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org