Häftens hemsida
häftens redaktion prenumerera på häften försäljning av lösnummer tidigare nummer utgivna böcker

Ledare nr 2 1999: I detta nummer

Mårten Dunér - Social byggnadskonst. Arkitektrollen och byggindustrialiseringen

Miljonprogrammet orsakade på 1960-talet en kritikstorm mot arkitektkåren som den ännu inte hämtat sig från. Kåren svarade att förorternas utformning bestämts av byggherrarna. Här visas att arkitektrollens marginalisering uppstod i ett komplext samspel mellan modernismens visioner, byggprocessens rationalisering och statliga finansieringssystem.

Martin Wottle - Småborgarklassens diskreta charm. Stockholms minuthandlare och försvaret av den lilla världen

Strax efter 1700-talets mitt hårdnade villkoren för Stockholms småborgerskap. Pressen tilltog såväl ovanifrån som underifrån: å ena sidan från statsmakt och uppåtstigande bourgeoise, å andra sidan från kvinnor och anställd arbetskraft. Småborgarna identifierade sig med en "oberoende" livsstil och organiserade sig i gillen som tillvaratog deras klassintressen.

Birgitta Jordansson - Klass och kön i den politiska kampen. Borgerliga kvinnors indirekta medborgarskap under 1800-talet

Kvinnohistoria ser 1800-talsfilantropin som utvidgning av kvinnors handlingsutrymme; genushistoria analyserar hur välgörenhetens fält i samspel med andra fält konstituerar en social ordning på borgarklassens villkor. Som komplement till fattigvårdens repressiva fostran till kön förmedlar filantropin en harmonisk familjesyn: kvinnans ansvar för hem och familj.

Ulf Johansson Dahre - Demokrati och genteknologi. Drömmen om den perfekta människan

Till skillnad från den nazistiska eugeniken alstras den genteknologiska av marknadskrafterna. Mot efterfrågan på eliminering av t ex sjukdomsgener svarar transnationella företags privatisering av det mänskliga genetiska arvet via patentering av livsformer. Det är hög tid att analysera de omvälvande sociala och politiska följderna av denna bio-ekonomiska utveckling.

Numrets skribenter

 

läs ledaren

Omslagsbild: Husbygge i Östberga 1957. Foto Sune Sundahl i Arkitekturmuseet.

Prenumerera på häften
 
Beställning av tidigare nummer görs per e-post.
E-post: haften@haften.org

© Häften för kritiska studier 2002
Senast uppdaterad 2002-02-16
webmaster@haften.org